THÔNG BÁO

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: x1/2014/TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 17  tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho K25, K4 )

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2013 – 2014;

Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho khoá 4 hệ Cao đẳng và khoá 25 hệ TCCN,  kế hoạch cụ thể như sau:

- Từ ngày 24/03 – 04/4/2014: HS-SV đến Phòng Đào tạo để làm các thủ tục sau:

-> Kiểm tra điều kiện dự thi và làm đơn xin thi tốt nghiệp lần 2 (nếu đã đủ điều kiện dự thi). Phòng Đào tạo xác nhận.

-> Đến phòng Kế toán - Tài vụ nộp lệ phí ( xuất trình đơn xin thi tốt nghiệp lần 2 có xác nhận của Phòng Đào tạo ).

-> Phòng Kế toán - Tài vụ thu và xác nhận đã nộp lệ phí thi tốt nghiệp lần 2, trả đơn cho HS-SV nộp lại Phòng Đào tạo để tổng hợp danh sách trình hội đồng xét duyệt.

- Ngày 11/4/2013: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

- Ngày 22/4 – 23/4: tổ chức thi tốt nghiệp.

* Lệ phí thi:

-   Thi tốt nghiệp môn lý thuyết:                100.000 đồng/môn thi.

-   Thi tốt nghiệp thực hành:                       150.000 đồng/môn thi.

Đề nghị các phòng, khoa và học sinh sinh viên K4, K25 thực hiện theo thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;
- Phòng ĐT, KT-TV, KT-ĐBCL;                                                 
- Lưu TC-HC, ĐT.

P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGUYỄN PHÚC ĐỨC

  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: x2/2014/TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 20  tháng 03 năm 2014

 THÔNG BÁO

(V/v tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2013 – 2014)

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2013 – 2014;

Căn cứ vào điểm tổng kết, điểm thi của các môn HK 1 năm học 2013 – 2014;

Để chuẩn bị cho thi lần 2 học kỳ 1 và học lại  năm học 2013 – 2014.

Ban giám hiệu yêu cầu các phòng, khoa thực hiện theo kế hoạch sau:

 -> Từ ngày 31/3 – 04/4: Phòng đào tạo tổng hợp danh sách HS-SV đủ điều kiện dự thi lần 2 của các lớp theo từng môn học gửi các khoa liên quan, phòng Kế toán – Tài vụ và đăng trên  http://sv.chn.edu.vn ;  http://gv.chn.edu.vn.

-> Từ ngày 07/4 – 11/4.: HS-SV nộp lệ phí thi tại Phòng Kế toán - Tài vụ.

-> Từ ngày 15/4: Phòng Kế toán - Tài vụ chuyển lại danh sách HS-SV đã nộp tiền cho Phòng Đào tạo.

->  Từ ngày 16/4 – 22/4: Phòng Đào tạo lập danh sách thi chính thức, lịch thi thông báo đến các đơn vị liên quan và HS-SV (trên  http://sv.chn.edu.vn và  http://gv.chn.edu.vn).

- Thời gian thi: 28/4 – 09/5.

->  Khoa niêm yết danh sách thi chính thức, lịch thi (do Phòng Đào tạo gửi), phân công cán bộ coi thi, chấm thi; lập bảng thanh toán chuyển Phòng Kế toán - Tài vụ thanh toán (có xác nhận của Phòng Đào tạo).

* Lệ phí thi:

+   Môn lý thuyết, Thực hành không sử dụng vật tư:   25.000 đồng/lần thi.

+   Môn thực hành:                                                           100.000 đồng/lần thi.

Đề nghị các phòng, khoa và HS-SV triển khai công việc theo thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;
- Phòng ĐT, KT-TV, KT-ĐBCL;                                                 
- Lưu TC-HC, ĐT.

P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGUYỄN PHÚC ĐỨC

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 18
Hôm nay: 210
Hôm qua: 349
Tổng cộng: 1048059